Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn Liftup Blackdsn

0

Loading ...

Salgsbetingelser

Liftups generelle salgs- og leveringsbetingelser
(dokument version DK-16022024).

1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne gælder tillige for montage og servicearbejde, jf. pkt.9.

2. Tilbud

Medmindre andet er anført, er tilbud afgivet af LIFTUP A/S gyldige 90 dage fra tilbudsdato. Der henvises til ordrebekræftelse i pkt. 3. Ved bestilling efter fristens udløb har LIFTUP A/S retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, medmindre andet er anført i tilbuddet. LIFTUP A/S har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse må ikke uden Liftup’s tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.

Ingen handelsagent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og LIFTUP A/S tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra LIFTUP A/S.

3. Ordrer

Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af LIFTUP A/S, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for Liftup’s kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af Liftup’s tab, herunder avancetab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden forbindende. LIFTUP A/S forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, medmindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen. Ingen agent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebekræftelse eller kontrakt, og LIFTUP A/S tager intet ansvar herfor, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra LIFTUP A/S.

4. Leveringsbetingelser

Medmindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), jf. Incoterms 2000. Leveringstiden regnes fra datoen for Liftup’s skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne også være LIFTUP A/S i hænde. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan LIFTUP A/S hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført LIFTUP A/S ved køberens misligholdelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, politiske forhold, anden force majeure herunder bl.a. vejrlig, der forhindrer leverance og/eller opsætning (sne, kraftig blæst eller kraftig regn), og mangel på underleverancer, råvarer og forsyninger, som LIFTUP A/S ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. LIFTUP A/S påtager sig i disse situationer intet ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er LIFTUP A/S ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser som ikke skyldes LIFTUP A/S‘s misligholdelse, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Ved forsendelse emballeres produkterne efter LIFTUP A/S‘s skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved frankole-vering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

5. Betaling

Med mindre anden aftale foreligger, såfremt LIFTUP A/S forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter LIFTUP A/S‘s valg. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som LIFTUP A/S ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter p.t. 2 % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse.

Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes. Betales forudbetalingen senere, forrykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til LIFTUP A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring.

6. Ejendomsret

De leverede varer forbliver LIFTUP A/S‘s ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt eller handelsaftalen er opfyldt. Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.

7. Ansvar for fejl og mangler

LIFTUP A/S yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af LIFTUP A/S godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden LIFTUP A/S‘s forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningspligten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest 2 døgn efter, efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til LIFTUP A/S‘s disposition. Medmindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved købers ejerskifte. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af LIFTUP A/S, erstattes kun i samme omfang, som LIFTUP A/S opnår erstatning hos underleverandøren. Leverancer til private forbrugere i Danmark er omfattet af Købeloven hvor dennes minimumskrav i så fald er gældende.

8. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

LIFTUP A/S er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af LIFTUP A/S produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af LIFTUP A/S eller anden, som LIFTUP A/S har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. LIFTUP A/S er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. LIFTUP A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang LIFTUP A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde LIFTUP A/S skadesløs i samme udstrækning, som Liftup’s ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

9. Montage og servicearbejde

Alle leverancer er ekskl. montage, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Montagearbejder kan udføres af LIFTUP A/S‘s montører i overensstemmelse med de aftalte montagebetingelser. Anbringelse af dele og montage af disse sker for købers risiko, hvorfor køber altid selv må sørge for at indhente de fornødne tilladelser og godkendelser fra såvel bygningsmyndigheder som fabrikstilsynet eller andre vedkommende myndigheder. Det er købers pligt at indhente sådanne tilladelser og godkendelser. Udgifter til bygningsarbejder, herunder ændringer og forstærkninger, som før eller efter produktets levering og montage måtte vise sig nødvendige, påhviler køber. Opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, medmindre andet er skriftlig aftalt. Det er en forudsætning for LIFTUP A/S‘s rettidige udførelse af servicearbejder, at køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. LIFTUP A/S‘s ansvar for mangler omfatter i forbindelse med montage- og servicearbejder udelukkende de af LIFTUP A/S leverede reservedele og/eller de af LIFTUP A/S udførte reparationer, ændringer mv.

10. Særlige betingelser

Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende, henviser LIFTUP A/S til Almindelige Leveringsbetingelser AB 92. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem "AB92" og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

11. Voldgiftsparagraf

Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved voldgift af en af Det Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret og i henhold til de for voldgiftsrettens gældende regler.

lifting people
Følg os